اسامى پزشکان

الف- پزشکان فوق تخصص

1- آقاي دکتر داود آقادوست فوق شبکيه

2- خانم دکتر فاطمه جواديان فو ق شبکيه

3- آقاي دکتر مهدي شاعري جراح ترميمي و پلاستيک چشم

4- آقاي دکتر ناصر وافي فوق شبکيه

ب- پزشکان متخصص چشم

1- آقاي دکتر محمد رضا باقري

2- خانم دکتر ناهيد بهرامي

3- آقاي دکتر حسين بوجاري

4- آقاي دکتر محمد باقر تلاشان

5- آقاي دکتر عبدالنبي حبيب زاده

6- آقاي دکتر علي حکيمي

7- آقاي دکتر احمد رحيمي

8-‌آقاي دکتر علي اصغر رنجبر

9- آقاي دکتر محمدرضا زارعي نژاد

10- آقاي دکترعبدالرحيم زمردين

11- آقاي دکتر حسين فرخي

12- آقاي دکتر عبدالرسول کرماني

13- آقاي دکتر حسن مدرسي فرد

14- آقاي دکتر سيد ابوالفضل کشفي 

ج- ساير پزشکان

1- آقاي دکتر محمد زبيدي متخصص داخلي

2- آقاي دکتر محمد علي آزاد متخصص بيهوشي

3- آقاي دکتر علي ازهري متخصص بيهوشي

4- آقاي دکتر محمد حسين پيشوائي متخصص بيهوشي

5- آقاي دکتر  ابوالفضل مقدس زاده